Doa ini sangat dianjurkan untuk para orang tua agar anak-anaknya menjadi anak yang baik dan cerdas.

Menjadi anak sholeh dan sholehah merupakan keinginan orang tua manapun. Orang tua selalu berdoa supaya anaknya menjadi anak yang sholeh dan sholehah. Berikut ini adalah beberapa doa yang biasanya digunakan orang tua untuk mendoakan anaknya:

  1. Doa Nabi Zakaria

O�UZO?U�U? U�UZO?U? U�U?US U�U?U� U�U�UZO?U?U�U?UZ O�U?O�U�U?USU�UZO�U� O�UZUSU�U?O?UZO�U�U� O?U?U�U�UZU?UZ O?UZU�U?USO?U? U�U�O?U�U?O?UZO�U�O?U?

(Robbiy habliy mil ladunka dzurriyyatan thoyyibatan innaka samia��ud dua��aa��)

a�?Ya Tuhanku, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik. Sesungguhnya Engkau Maha Pendengar doa” (Qs.al-Furqon : 38)

  1. Doa Nabi Ibrahim

O�UZO?U�U? U�O�U?O?UZU�U?U�U?US U�U?U�U?USU�UZ U�U�O�U�UZU�UZU?U�O�U? U?UZU�U?U� O�U?O�U�U?USU�UZO?U?USUs O�UZO?U�UZU�UZO� U?UZO?UZU�UZO?U�UZU�U? O?U?O?UZO�U�O?U?

(Robbija��alniy muqimash sholati wa min dzurriyyati robbana wa taqobbal dua��aa��)

a�?Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan shalat, ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku” (Qs.Ibrahim : 40)

  1. Doa Agar Anak Beriman Dan Bertakwa

O�UZO?U�UZU�UZO� U�UZO?U? U�UZU�UZO� U�U?U�U? O?UZO?U?U?UZU�O�U?U�UZO� U?UZO�U?O�U�U?USU�UZU�O?U?U�UZO� U�U?O�U�UZO�UZ O?UZO?U?USU?U�U� U?UZU�O�U?O?UZU�U?U�UZO� U�U?U�U?U�U?O?U�UZU�U?USU�UZ O?U?U�UZO�U�U�O�

(Robbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrota aa��yun waj a�?alna lil muttaqiina imama)

a�?Ya Tuhan kami, anugrahkanlah kepada kami isteri-isteri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa” (Qs.al-Furqon : 74)

  1. Doa Agar Anak Menjadi Sholeh Dan Sholehah

O�UZU�U�U�UZU�U?U�U�UZ O�O�U�O?UZU�U� O?UZU?U�U�UZO�O?UZU�UZO� O?UZU?U�U�UZO�O?U�O� O�UZO�U�U?O�U?USU�U�UZ O�UZO�U?U?O?U?USU�U�UZ U�U?U�U�U�U?O�U�O?U�U? U?UZO�U�O?U�U?U�U�UZO�U? U?U?U�UZU�UZO�O?UZ U?U?U� O�U�O?U?U�USU�U�U? U�U?O?UZO�O�UZU?U�O� O�UZUSUZO�O?U?U�U?U�U� U?U?U� O�U�O?U�U?U�U�USUZO� U?UZO�U�U�O?O�U?O�UZO�U?

(Allahummaj a�?al awladana awladan sholihiin haafizhiina lil qura��ani wa sunnati fuqoha fid diin mubarokan hayatuhum fid dun-ya wal akhirah)

a�?Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami anak yang sholih sholihah, orang-orang yang hafal Al-Qura��an dan Sunnah, orang-orang yang faham dalam agama dibarokahi kehidupan mereka didunia dan di akhirata�?

  1. Doa Agar Anak Berbakti Kepada Orang Tua

O�UZU�U�UZU�U�U?U�UZU� O?UZO�O�U?U?U� U�U?US U?U?US O?UZU?U�U�UZO�O?U?US U?UZU�UZO� O?UZO�U?O�UZU�U�U?U�U� U?UZU?UZU?U?U�U�U�U�U?U�U� U�U?O�UZO�O?UZO?U?U?UZ U?UZO�O�U�O?U?U�U�U�U?US O?U?O�UZU�U�U?U�U�

(Allahumma barikliy fii awladiy, wa la tadhurruhum, wa waf fiqhum li thoa��atik, war zuqniy birrohum)

a�?Ya Allah berilah barokah untuk hamba pada anak-anak hamba, janganlah Engkau timpakan mara bahaya kepada mereka, berilah mereka taufik untuk taat kepadaMu dan karuniakanlah hamba rejeki berupa bakti merekaa�?.

  1. Doa Agar Anak Menjadi Pintar

O�UZU�U�U�UZU�U?U�U�UZ O�U�U�U�UZO?U� U�U?U�U?U?U�O?UZ O?UZU?U�U�UZO�O?U?U�UZO� U�U?U?U�O�U�O� U?UZO�U?U?U�U�UZO�U� U?UZO?UZU�U�U�U?U�U?U�U� U�U?U�UZO?U?U?U�U�U? U�U?O?U�U�UZO�U? U?UZO�UZO�U�U�U?O�U�U�U?U�U� U?UZO�UZO�U�U�U?O�U� O?U?U�U?U�U? O�U�U�O?U?U�U�UZO�UZ

(Allaahummam-laa�� quluuba aulaadinaa nuuron wa hik-matan wa ahlihim liqobuuli nia��matin wa ashlih-hum wa ashlih bihimul ummah)

a�?Ya Allah, penuhilah hati anak-anak kami dengan cahaya dan hikmah, dan jadikan mereka hamba-hamba-Mu yang pantas menerima nikmat, dan perbaikilah diri mereka dan perbaiki pula umat ini melalui mereka.a�?

  1. Doa Agar Anak Memiliki Pemahaman Agama Yang Benar

O�UZU�U�U�UZU�U?U�U�UZ U?UZU�U�U?U�U�U�U? U?U?U� O�U�O?U�U?USU�U�U? U?UZO?UZU�U�U?U�U�U�U? O�U�O?U�UZO?U�U?U?USU�U�UZ

(Allahumma faqqih hu fid diini wa a�?allimhut taa��wiila)

a�?Ya Allah, berikanlah kefahaman baginya dalam urusan agama, dan ajarkanlah dia taa��wil (tafsir ayat-ayat al-Qura��an)” (HR.Bukhari)

  1. Doa Agar Anak Sehat, Cerdas Dan Bermanfaat Ilmunya

O�UZU�U�U�UZU�U?U�U�UZ O�O�U�O?UZU�U�U�U? O�UZO�U?USU�O�U�O� U?UZO�U�U?U�O�U� U?UZO?UZO�U�U?U�U�O� O�UZO�O�U?U�U�O� U?UZO?UZO�U�U?U�U�O� O?UZO�U�U?U�U�O�

(Allahummaja��alhu shohiihan kaamilan, wa a�?aqilan haadziqon, wa a�?aaliman a�?amilan)

a�?Ya Allah, jadikanlah ia anak yang sehat sempurna, berakal cerdas, dan berilmu lagi beramal”

  1. Doa Agar Anak Diberikan Perlindungan Oleh Allah Swt

O?U?O?U?USU�O�U?U�U? O?U?U?UZU�U?U�UZO�O?U? O�U�U�U�UZU�U? O�U�O?U�UZO�U�U�UZO�U? U�U?U�U� U?U?U�U�U? O?UZUSU�O�UZO�U�U? U?UZU�UZO�U�U�UZO�U? U?UZU�U?U�U� U?U?U�U�U? O?UZUSU�U�U? U�UZO�U�U�UZO�U?

(Ua��iidzu hu bikalimaatillahit taammati min kulli syaithoniw wahaammatiw wamin kulli a�?ainil laammah)

a�?Aku memohon perlindungan baginya (sebut nama anak) dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna, dari semua godaan setan dan binatang pengganggu serta dari pandangan mata buruk”. (HR. Abu Daud 3371, dan dishahihkan al-Albani, diriwayatkan pula oleh Bukhari dan Tirmidzi)

Doa ini adalah doa yang pernah Rosulullah gunakan untuk mendoakan cucuknya Hasan dan Husein

  1. Doa Agar Anak Mendapat Keberkahan

O�U�U�U�UZU�U?U�U�UZ O?UZO�U�U�U?O�U� U�UZU�UZO� U?U?US O?UZO�U?U�U�UZO?U?U�UZO� U?UZO�UZU�UZO�O?UZO?U?U�UZO� U?UZO?UZU�U�U�U?U�UZO� U?UZO?UZO?U�U?UZO�O�U?U�UZO� U?UZO�U?O�U�U?USU�UZO�O?U?U�UZO� U?UZO?UZU�U�U?UZO�U�U?U�UZO� U?UZU?U?USU�UZO� O�UZO?UZU�U�O?UZU�UZO� U?UZO?UZO�O�U?U?U� U�UZU�UZO� U?U?USU�U?U�U� U?U?US O�U�O?U�U?U�U�USUZO� U?UZO�U�U�O?O�U?O�UZO�U?

(Allahumma ashlih lana fi aimmatina wa jamaaa��atina wa ahlina wadzurriyyatina wa amwaalina wafiimaa razaqtana wa baariklana fiihim fid dunya wal aakhiroh)

a�?Ya Alloh perbaikilah untuk kami di dalam imam-imam kami, jamaa��ah kami, keluarga kami, istri-istri kami, anak-anak turun kami, harta-harta kami dan di dalam apa-apa (rizqi) yang engkau berikan kepada kami dan berilah kami kebarokahan dalam urusan mereka di dunia dan akhirata�?